SEJARAH DAN PEMIKIRAN TAFSIR

SYLABUS FAKULTAS TARBIYAH

INSTITUT PTIQ JAKARTA

PROGRAM  SARJANA STRATA SATU (S.1)

 

Mata Kuliah :  Sejarah dan Pemikiran Tafsir

Komponen    : MP

 

I.       Tujuan

Agar mahasiswa dapat memahami sejarah dan perkembangan pemikiran para mufassir.

 

II.    Topik Inti

 

1. Perkembangan penafsiran pada masa Rasulullah saw. Dan masa     Sahabat.

2.      Perkembangan penafsiran pada masa Tabi’in dan masa kodifikasi.

3.      Urgensi ilmu tafsir dalam memahami al-Qur’an.

4.      Pengenalan beberapa manhaj penafsiran :

a.       Al-Manhaj al-Adabi al-Ijtima’i.

b.      Al-Manhaj al-Taqarrub bain al-Madzahib.

c.       Al-Manhaj al-Bayani.

d.      Al-Manhaj al-Lughawi al-Balaghi

e.       Al-Manhaj al-Haraki

5.      Pengenalan beberapa teknik penafsiran

a.       Tahlili :

b.      Maudhu’i

c.       Ijmaly.

d.      Muqaran.

6.      Pengenalan beberapa corak penafsiran :

a.       Al-Tafsir bi al-Ma’tsur (naqli).

b.      Al-Tafsir bi al-Ra’yi (al-‘Aqli al-Ijtihadi).

c.       Al-Tafsir al-Fiqhi.

d.      Al-Tafsir al-‘Ilmi.

e.       Al-Tafsir al-Isyari.

7.      Pengenalan beberapa kitab tafsir :

a.       Tafsir Jami’ al-Bayan (al-Thabari)

b.      Tafsir Mafatih al-Ghaib (al-Razi).

c.       Tafsir al-Kasysyaf (al-Zamakhsyari).

d.      Tafsir al-Mizan (al-Thabaththaba’i)

e.       Tafsir al-Munir (Wahbah Zuhaili)

f.       Fi Zhilal al-Qur’an (Sayyid Quthub)

 

III. Referesensi :

A. Buku Wajib :

1.Manna’ al-Qaththan, Mabahits fi ‘Ulum al-Qur’an

1.Muhammad Husen al-Dzahabi, al-Tafsir wa al-Mufassirun

2.Khalid Abd. Rahman al-‘Ak, Ushul al-Tafsir wa Qawa’iduh.

B. Buku Anjuran

1.      Al-Suyuthi, Al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an

2.      Al-Zarkasyi, Al-Burhan fi ‘Ulum al-Qur’an.

3.      Shafwan Adnan Daudi, Al-Madkhal li ‘Ilm Tafsir Kitabillah.

Muhammad ibn Shalih al-‘Utsaimin, Dasar-dasar penafsiran al-  Qur’an, alih bahasa oleh : Sayid Aqil H. Al-Munawwar.

Iklan

Tentang FORUM STUDY ISLAM

kasih sayang
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s